Podatki 2021

Druki podatkowe obowiązujące od lipca 2019 r. ( w sytuacji gdy obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r.)

Formularze dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej  :
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (pobierz)

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  (pobierz)

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  (pobierz)

DR-1 Deklaracja na podatek rolny (pobierz)

ZDR-1 Załącznik do deklaracji  na podatek rolny
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZDR-2  Załącznik deklaracji na podatek rolny
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  (pobierz)

DL-1 Deklaracja na podatek leśny (pobierz)

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania (pobierz)

Formularze dotyczące osób fizycznych:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (pobierz)

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  (pobierz)

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pobierz)

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach
- dane pozostałych podatników  (pobierz)

IR-1 Informacja o gruntach        (pobierz)

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZIR-2  Załącznik do informacji o gruntach
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  (pobierz)

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach
- dane pozostałych podatników  (pobierz)

IL-1 Informacja o lasach            (pobierz)

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania (pobierz)

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach
- dane pozostałych podatników  (pobierz)

 PODATKI 2021r. 

FORMULARZE  DO POBRANIA obowiązujące do 30 czerwca 2019r.

deklaracje do celów podatku:

od nieruchomości o symbolu DN - 1( PDF ; DOC )

rolnego o symbolu DR - 1( PDF ; DOC )

leśnego o symbolu DL - 1( PDF ; DOC )

informacje do celów podatku:

od nieruchomości o symboluIN - 1( PDF ; DOC )

rolnego o symboluIR - 1( PDF ; DOC )

leśnego o symboluIL - 1( PDF ; DOC )

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

W 2021r. obowiązują na obszarze gminy Rozdrażew ubiegłoroczne  stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,78 zł od 1 m² powierzchni ;pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  -  4,70 zł od 1 ha powierzchni; pod drogami wewnętrznymi  (oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”- drogi) za wyjątkiem nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego  -  0,28 zł od 1 m² powierzchni; niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,10 zł od 1m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,72 zł od 1m² powierzchni  użytkowej

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 19,50 zł od 1m²  powierzchni użytkowej

c/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego, odpowiadającej   kodowi  01.61.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności - 7,15 zł od 1m² powierzchni użytkowej

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,00 zł od 1m² powierzchni  użytkowej

e/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej 

f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli -   2 % ich wartości 

4. Jeżeli stawka, o której mowa w pkt 2 lit. c dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego, odpowiadającej kodowi 01.61.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowi pomoc publiczną, to jest stosowana jako pomoc   de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Pomocą de minimis jest wówczas różnica między stawką podstawową (pkt 2 lit. b), a stawką preferencyjną określoną w pkt 2 lit. c.

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.) oraz stosownie do art. 5 ust.1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Roczne stawki podatku od środków transportowych :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie - 700 zł,

b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900 zł,

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.125 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.450 zł.

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub     wyższej niż 12 ton:

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego - 350 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a/ mniejszej niż 22 miejsca - 1.050 zł,

b/ równej lub większej niż 22 miejsca - 2.000 zł.  

OPŁATA  OD POSIADANIA PSÓW

Na obszarze gminy obowiązuje  roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości – 12,00 zł od jednego psa. 

Opłata płatna jest bez wezwania do 15 września każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów. Ustawa przewiduje zwolnienie z opłaty dwóch psów na gospodarstwo rolne. Obowiązuje również wprowadzone przez Radę Gminy zwolnienie z opłaty jednego psa w przypadku pozostałych nieruchomości.

OPŁATA TARGOWA 

Zgodnie z art. 31zzm dodanym przez art.1 pkt.38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020, poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust.1 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. z 2019r., poz. 1170)

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Rozdrażew w wysokości: 

1. Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy, wozu konnego/ od samochodu, przyczepy, platformy, wozu/ - 15,00 zł

2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wiadra, wózka ręcznego, roweru / od wózka, roweru /  -   8,00 zł

3. Przy sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży - 15,00 zł

4. Przy sprzedaży wieńcy, kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 32,00 zł.

PODATEK ROLNY

stawka ceny żyta – 58,55 zł za 1 dt wymiar podatku rolnego:

- dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta – 146,375 zł, 

- dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta – 292,75 zł. 

PODATEK LEŚNY

stawka podatku od 1 ha fizycznego 43,3048zł (wg stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS)

Niezależnie od rodzaju podatku w przypadku, gdy kwota powstałego zobowiązania podatkowego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2021r. 

Podatki można płacić: przelewem, na konto gminy w banku lub  w kasie Urzędu Gminy również  kartą płatniczą lub telefonem. Terminy płatności podatków przypadają: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. 

OPŁATY KOMUNALNE:

Woda - stawki obowiązujące w 2021r. 

cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dzielicach i Dąbrowie będących w eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie – 2,78 zł netto za 1m³ 

cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozdrażewie będących w eksploatacji  Kółka Rolniczego w Rozdrażewie - 2,78 zł netto

Ścieki - stawka obowiązująca od 25 czerwca 2021r.

za 1m³ za zrzut ścieków 4,81 zł netto dla wszystkich dostawców, w tym ścieki dowożone

 

Odpady komunalne 

Od 1 lipca 2020r. miesięczna stawka opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi 29 zł od jednego mieszkańca.

Przy braku segregacji odpadów podwyższona stawka opłaty wynosi 60 zł